Poradnictwo psychologiczne, konsultacje:

- wsparcie dla osób w kryzysie (choroba, strata, żałoba);
- poradnictwo wychowawcze;
             - wzmacnianie kompetencji rodzicielskich poprzez naukę umiejętności wychowawczych;
             - nauka aktywnego słuchania;
             - radzenie sobie z własnymi uczuciami oraz uczuciami dziecka;
             - sposoby postępowania zamiast karania;
             - zachęcanie dziecka do samodzielności;
             - stosowanie wzmocnień pozytywnych;
             - nauka skutecznego wydawania poleceń;
             - wyznaczanie i egzekwowanie granic;
- poradnictwo z zakresu stymulacji rozwoju dziecka, w tym dzieci z niepełnosprawnościami;

 

Badania psychologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych:

- diagnoza intelektu - badania psychologiczne małych dzieci, ocena rozwoju psychomotorycznego, wczesne wychwytywanie nieprawidłowości rozwojowych, wydawanie opinii na potrzeby orzecznictwa o niepełnosprawności, badania psychologiczne młodzieży i dorosłych, ocena poziomu rozwoju intelektualnego;
- diagnoza osobowości;

 

Terapia psychologiczna:

Poszukiwanie i określanie zasobów w celu konstruktywnego rozwiązywania występujących aktualnie trudności i problemów. Formułowanie celów terapii. Przewartościowanie i spożytkowanie objawu. Stosowanie rozwiązań.
Praca indywidualna z klientem lub z całą najbliższą rodziną w zależności od specyfiki zgłaszanego problemu - problemy z samoakceptacją, zaburzenia lękowe, moczenie nocne, depresja, trudności szkolne, nadpobudliwość psychoruchowa, brak kontroli emocji, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia itp.

- indywidualna;
- rodzinna;